ErotikModels
Botanická 25, Brno
info@erotikmodels.cz
+420 773 23 77 33

Vstupní stránka - Vítejte / Entry page - Welcome

The following pages contain sexually oriented materials of the explicit nature which can give offence and endanger some persons. Entry is only allowed for persons with an age higher than eighteen years and qualified for legal transactions. The other persons are not allowed to enter these pages. It is also not allowed to declassify these pages to person which are younger then eighteen years and are not qualified for legal transactions. If you click the button below you confirm that you are the person which has a legal access with respect to above stated and you agree to enter these pages and that you will follow the law. You also confirm that your interest in these pages is only of your private use. Breaking these rules you confirmed mean you can be punished according to appropriate law.

Click to enter site

Následující stránky obsahují sexuálně orientované materiály explicitní povahy, které by některé osoby mohly pohoršovat a některé ohrozit. Proto je vstup povolen výlučně osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům. Jiným osobám je vstup zakázán a je zakázáno tyto stránky zpřístupnit osobám mladším 18 let nebo osobám, které o sobě nemohou samostatně rozhodovat. Stisknutím tlačítka níže prohlašujete, že jste osobou, která má přístup povolen na základě výše uvedeného, že souhlasíte se vstupem na stránky obsahující sexuálně explicitní materiály a že se budete řídit obvyklými pravidly a dodržovat platné zákony. Prohlašujete, že Váš zájem o všechny zde obsažené údaje je čistě soukromý a je určen pouze pro Vaši vlastní potřebu. Potvrzujete, že jste si vědom toho, že porušením některého z právních pravidel ve spojení s užitím stránek navenek se vystavujete riziku občanskoprávního nebo trestněprávního postihu.

Klikněte pro vstup